KATALOG
 BIBLIOTEKI
REGULAMIN Biblioteki Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 • 1. Prawo do korzystania z zasobów Biblioteki Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie mają wszyscy po:
  • a) Złożeniu u bibliotekarza dokumentu tożsamości.
  • b) Dokonaniu wpisu do „Księgi Odwiedzin”; wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie Czytelnika do przestrzegania Regulaminu korzystania ze zbiorów.
 • 2. Prawo do wypożyczeń mają wyłącznie pracownicy MAH w Stargardzie, dopuszcza się wypożyczenia publikacji pracownikom naukowym jedynie za pisemną zgodą Dyrektora MAH w Stargardzie po uprzednim wypełnieniu deklaracji.
 • 3. Przy zapisie osoby uprawnione do wypożyczenia powinny:
  • a) okazać dowód osobisty;
  • b) złożyć na karcie Zapisu zobowiązanie przestrzegania Regulaminu Biblioteki MAH w Stargardzie.
 • 4. Pkt. 1 i 3 Regulaminu nie naruszają Ustawy o ochronie danych osobowych, a podawane przy zapisie dane wykorzystywane będą do celów statystycznych Biblioteki MAH w Stargardzie.
 • 5. Z materiałów bibliotecznych wykorzystanych w czytelni można zamówić wykonanie odbitek kserograficznych, skanów, fotografii przeglądanych materiałów wg obowiązującego „Cennika usług świadczonych w MAH w Stargardzie”
 • 6. Ze względu na zły stan zachowania Bibliotekarz może odmówić udostępnienia zamówionych materiałów wytworzonych przed 1950 r.
 • 7. Czytelników korzystających z zasobów Biblioteki MAH w Stargardzie obowiązuje:
  • a) pozostawienie na wieszaku okryć wierzchnich, toreb, teczek, itp.
  • b) zgłoszenie bibliotekarzowi wnoszonych materiałów bibliotecznych;
  • c) zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów poza czytelnię;
  • d) troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami bibliotecznymi.
  • e) zachowanie ciszy;
  • f) zakaz spożywania posiłków oraz rozmów telefonicznych.

§ 2. WYPOŻYCZENIA

 • 1. Osobom upoważnionym do wypożyczenia, publikacje wypożycza się:
  • a) jednorazowo 3 woluminy;
  • b) książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres 1 tygodnia bez możliwości przedłużenia terminu zwrotu;
  • c) książki beletrystyczne na okres 2 tygodni z możliwością dwukrotnego przedłużenia terminu. Po upływie tego terminu książki należy oddać;
  • d) z księgozbioru encyklopedyczno – słownikowego, starodruków, zbiorów specjalnych, wydawnictw rzadkich, zwłaszcza dotyczących regionu stargardzkiego, pozycji wydanych przed 1950 rokiem można korzystać tylko na miejscu w Bibliotece.
 • 2. Czytelnik może zamówić książkę (naukową lub popularnonaukową), jeśli jest ona aktualnie wypożyczona.
 • 3. Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach otwartych. Do innych zbiorów – za pośrednictwem bibliotekarza (na zamówienie). Bibliotekarz może służyć radą i pomocą w doborze literatury.

§ 3. PRZETRZYMYWANIE

 • 1. Za przetrzymywanie publikacji, pobiera się opłaty w kwocie 1,00 zł od woluminu, za każdy dzień po terminie zwrotu.
 • 2. Czytelnik, który przetrzymuje książki otrzymuje upomnienie. Upomnienie jest informacją, że zostały naruszone warunki Regulaminu Biblioteki.
 • 3. Za pisemne upomnienie zwykłe pobiera się opłatę 2,5 zł, upomnienie telefoniczne 1 zł. W przypadku, kiedy mimo upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka MAH w Stargardzie skieruje sprawę na drogę sądową.

§ 4. POSZANOWANIE

 • 1. Wykorzystane książki, czasopisma (i inne dokumenty) oddaje się Bibliotekarzowi.
 • 2. Czytelnicy korzystający ze zbiorów mają obowiązek szanowania udostępnianych im materiałów i odpowiadają za wszelkie straty powstałe z ich winy.
 • 3. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być zapisane na Karcie Książki.

§ 5. ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE

 • 1. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną publikację. O ile odkupienie jest niemożliwe, Biblioteka może żądać 10-krotnej wartości według wyceny antykwarycznej.
 • 2. Za uszkodzenie materiałów Czytelnik obowiązany jest zapłacić odszkodowanie. Wysokość odszkodowania określa Dyrektor MAH w Stargardzie w zależności od stopnia uszkodzenia.

§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE

 • 1. Czytelnik, który nie przestrzega zasad Regulaminu lub zachowuje się niezgodnie z powszechnie obowiązującymi normami, będzie pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki Muzeum na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum w Stargardzie.